O nas > Statut > Bielsko-Biała
STOWARZYSZENIE NA RZECZ
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
TRAMPOLINA BB
KRS 0000599489
Konto: 02 1750 0012 0000 0000 3241 0871

STATUT
STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
"TRAMPOLINA BB"ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ”Trampolina BB”, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, działa na mocy przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.- Prawo o Stowarzyszeniach ( Dz. U. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu.
Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem osób fizycznych, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej (KRS) 
i posiadającym osobowość prawną.
Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego działającą zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
( Dz. U. z 2015 r., poz. 1339).
Stowarzyszenie ma prawo używać nazwy pełnej - Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Trampolina BB" oraz nazwy skróconej Stowarzyszenie „Trampolina”.
§ 2
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Bielsko-Biała.
Stowarzyszenie, dla realizacji swych celów, może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, na teranie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
Stowarzyszenie prowadzi działalność na rzecz społeczności miasta Bielsko-Biała, powiatu bielskiego, województwa śląskiego, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów Zespołu Szkół Specjalnych im. K.I. Gałczyńskiego w Bielsku-Białej.
Stowarzyszenie ma prawo na zasadach dobrowolności, zgodnie z przepisami prawa, zrzeszania się z innymi stowarzyszeniami w kraju i za granicą lub z nich wystąpić. Decyzje w tej sprawie podejmuje Zarząd na posiedzeniu większością głosów.
§ 3
Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony.


§ 4
Stowarzyszenie może używać pieczęci i znaku graficznego, zgodnie z obowiązującymi 
w tym zakresie przepisami prawa.
Stowarzyszenie może tworzyć biura, powoływać oddziały, filie, spółki, fundacje i inne podmioty służące realizacji celów statutowych oraz prawidłowości funkcjonowania Stowarzyszenia.
§ 5
Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej członków.
Do realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników oraz zlecać wykonanie zadań osobom fizycznym i innym podmiotom, a także korzystać 
z pomocy wolontariuszy.

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 6
Stowarzyszenie stawia przed sobą następujące cele:
Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów Zespołu Szkół Specjalnych im. K.I. Gałczyńskiego 
w Bielsku-Białej poprzez:
niesienie wszechstronnej pomocy zmierzającej do poprawy jakości życia, w tym sprawności fizycznej i intelektualnej, umożliwiającej jak najlepsze przystosowanie się do funkcjonowania w społeczeństwie;
ochronę i promocję zdrowia;
organizowanie wszelkich form edukacji dla dzieci i młodzieży,
prowadzenie działań innowacyjnych z zakresu edukacji i terapii;
organizowanie zajęć terapeutycznych oraz prowadzenie działalności rehabilitacyjnej;
integrację ze środowiskiem lokalnym i grupami rówieśniczymi;
inspirowanie i wspomaganie pozytywnej aktywności osób niepełnosprawnych;
promowanie twórczości osób niepełnosprawnych między innymi poprzez organizowanie wystaw, kiermaszy, aukcji, itp.;
udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, edukacyjnej i społecznej;
dożywianie dzieci i młodzieży;
realizowanie przedsięwzięć o charakterze sportowym oraz realizacja zadań związanych z wypoczynkiem i rekreacją młodzieży niepełnosprawnej;
Działalność oświatowa i kulturalna;
Prowadzenie szeroko rozumianej działalności edukacyjnej i terapeutycznej w zakresie profilaktyki i terapii pedagogicznej;
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
Prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania sprzętu rehabilitacyjnego;
Działalność charytatywna;
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej oraz społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
Rozwój świadomości narodowej, kulturowej i obywatelskiej, podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości;
Prowadzenie i organizowanie pracy oświatowej (edukacja i wychowanie);
Współpraca z innymi placówkami oświatowymi, stowarzyszeniami, fundacjami, organami władzy państwowej, samorządowej oraz osobami fizycznymi dla realizacji celów statutowych;
Działania na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
Promocja i organizowanie wolontariatu;
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
Turystyka, krajoznawstwo i wypoczynek;
Działalność proekologiczna;
Prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej;
Zakładanie i prowadzenie placówek edukacyjnych (oświatowych);
Doskonalenie zawodowe członków Stowarzyszenia poprzez udział w kursach, seminariach, warsztatach i studiach podyplomowych;
Wyjazdy członków Stowarzyszenia na szkolenia, konferencje i sympozja w kraju i za granicą;
Organizacja szkoleń, konferencji, wizyt gościnnych oraz studyjnych również dla znaczących sponsorów z kraju i z zagranicy;
Organizacja imprez integracyjnych dla członków Stowarzyszenia;
Współpraca z organizacjami międzynarodowymi i zagranicznymi, działalność na rzecz integracji europejskiej;
Gromadzenie funduszy i dysponowanie nimi w związku z działalnością Stowarzyszenia;
Prowadzenie innej działalności korzystnej dla realizacji celów statutowych;
Przeciwdziałanie patologiom społecznym, dbanie o porządek i bezpieczeństwo;
Współpraca z prawnikami, księgowymi, tłumaczami języków obcych;
Przygotowywanie i utrzymywanie bazy materialnej dla realizacji celów statutowych;
§ 7
Stowarzyszenie realizuje swoje cele jako organizacja pożytku publicznego poprzez działalność odpłatną i nieodpłatną;
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
Świadczenie pomocy osobom niepełnosprawnym, ich rodzinom i opiekunom;
Zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych;
Organizowanie szkoleń, kursów, warsztatów, grup wsparcia i innych form działalności
 edukacyjno-wychowawczej;
Organizowanie konkursów, zawodów sportowych, zajęć pozalekcyjnych, imprez 
 okolicznościowych, charytatywnych, sportowych, kulturalnych;
Organizowanie wycieczek, wyjazdów, turnusów rehabilitacyjnych i innych form 
 wypoczynku;
Organizowanie dowozu dla osób niepełnosprawnych;
Współpracę z osobami fizycznymi, placówkami oświatowymi, stowarzyszeniami, 
 fundacjami i innymi instytucjami w zakresie realizacji celów statutowych 
 Stowarzyszenia;
Promocję i organizację wolontariatu;
Działania w zakresie ochrony i promocji zdrowia;
Działania w zakresie wyrównywania szans;
Działania w zakresie ekonomii społecznej;
Pozyskiwanie funduszy z darowizn, spadków, zapisów, subwencji, nawiązek, funduszy
 unijnych i PFRON, z przekazania 1% podatku;
Prowadzenie akcji charytatywnych;
Prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie popularyzowania informacji 
 dotyczących celów statutowych i działalności Stowarzyszenia;
Rozpowszechnianie informacji na temat działań Stowarzyszenia na Rzecz Osób
 Niepełnosprawnych w środkach masowego przekazu oraz w innych formach promocji;
Organizowanie imprez integracyjnych dla osób zaangażowanych w pracę 
 Stowarzyszenia;
Pomoc w organizowaniu specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego, pomocy 
 dydaktycznych, edukacyjnych, koniecznych do prowadzenia różnych form edukacji 
 i terapii;
Pomoc w organizowaniu specjalistycznej pomocy i opieki medycznej, rehabilitacyjnej, 
 logopedycznej, psychologicznej;
Udzielanie doraźnej pomocy materialnej osobom niepełnosprawnym;
Udzielanie pomocy doradczej, prawnej, organizacyjnej i terapeutycznej osobom 
 niepełnosprawnym, ich rodzicom i opiekunom;
Promowanie twórczości osób niepełnosprawnych;
Prowadzenie Biura Stowarzyszenia oraz obsługę administracyjną działań 
 Stowarzyszenia;
Inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów Stowarzyszenia;
Tworzenie i rozwój jednostek i placówek wychowawczo-oświatowych;
Przy realizacji swoich celów, w zakresie swojej działalności, Stowarzyszenie 
współpracuje z organami władzy i administracji państwowej i samorządowej, środkami masowego przekazu, instytucjami naukowymi, ośrodkami terapeutycznymi, związkami 
wyznaniowymi na zasadach określonych Ustawą z dnia 24.04.2003r. o działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. z 2015 r., poz. 1339);
§ 8
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:

 C.17.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury
 C.32.40.Z Produkcja gier i zabawek
 G.47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach 
 i targowiskach 
 G.47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej
 lub Internet
 M.73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach
 elektronicznych (Internet)
 P.85 Edukacja
 Q.86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna
 Q.86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej
 niesklasyfikowana
 Q.88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku
 i osób niepełnosprawnych
 R.93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem 

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 9
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych, wspierających i honorowych.
§ 10
Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia są wszyscy członkowie założyciele Stowarzyszenia.
Członkiem zwyczajnym może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i nie jest pozbawiona praw publicznych.
Członkiem zwyczajnym może być osoba, która złoży pisemną deklarację zawierającą rekomendację dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Przyjęcia członków zwyczajnych Stowarzyszenia dokonuje Zarząd w drodze uchwały najpóźniej w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, deklarująca pomoc finansową, rzeczową 
i merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. Przyjęcia członków wspierających Stowarzyszenia dokonuje Zarząd w drodze uchwały na podstawie pisemnej deklaracji 
najpóźniej w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój i działalność Stowarzyszenia. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały na Walnym Zgromadzeniu Członków.
§ 11
Członkowie Stowarzyszenia mają prawo:
czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia, za wyjątkiem członków wspierających oraz honorowych,
uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu członków, za wyjątkiem członków wspierających oraz honorowych,
uczestniczyć z głosem doradczym w Walnym Zebraniu członków,
zgłaszania wniosków w sprawie działalności Stowarzyszenia,
korzystania ze wszystkich form pomocy Stowarzyszenia,
uczestniczenia w Walnych Zgromadzeniach.


§ 12
Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek:
aktywnie uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia,
przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
wpłacać regularnie składki członkowskie, za wyjątkiem członków wspierających
 i honorowych.
dbać o dobre imię Stowarzyszenia
§ 13
Składki członkowskie opłacane są do ostatniego dnia roku kalendarzowego, w którym osoba została przyjęta.
§ 14

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
Pisemnej rezygnacji złożonej do Zarządu
Śmierci członka Stowarzyszenia
Utraty osobowości prawnej przez osobę prawną
Utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku
Wykluczenia przez Zarząd uchwałą z powodu - nieprzestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał, działania na szkodę Stowarzyszenia, nieopłacenia składek członkowskich (po uprzednim upomnieniu), notorycznego nieuczestniczenia w pracach i działaniach Stowarzyszenia
Pozbawienia członkostwa honorowego w wyniku uchwały Zarządu Stowarzyszenia - na pisemny wniosek dwóch członków zwyczajnych
2. Od uchwały Zarządu w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia, przysługuje - 
 w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały – odwołanie do Walnego 
 Zebrania Członków, którego uchwała jest ostateczna

ROZDZIAŁ IV
STRUKTURA STOWARZYSZENIA

§ 15
Władzami Stowarzyszenia są:
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
Zarząd
Komisja Rewizyjna


§ 16
Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
§ 17
Do Walnego Zgromadzenia należy:
ustalanie kierunków działania i programu działalności Stowarzyszenia,
rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
udzielanie absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej
rozpatrywanie wniosków wniesionych przez Zarząd,
nadawanie godności członka honorowego,
uchwalanie Statutu oraz jego zmian,
podjęcie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku,
podejmowanie uchwał w innych sprawach wymagających decyzji Walnego Zgromadzenia,
uchwalanie regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
uchwalanie budżetu Stowarzyszenia przedłożonego przez Zarząd
ustalanie wysokości składek członkowskich
nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
podejmowanie decyzji o przystąpieniu do krajowych i międzynarodowych organizacji 
o tym samym bądź podobnym profilu lub wystąpieniu z nich,
uchwalanie zasad gospodarowania majątkiem Stowarzyszenia
wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje się co trzy lata.
§ 18
Zwyczajne Walne Zebranie członków zwołuje Zarząd raz w roku, zawiadamiając członków pisemnie lub mailowo o jego terminie i miejscu, z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni. Uchwały walnego zebrania członków zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych, w drugim terminie.
§ 19
Nadzwyczajne Walne Zebranie członków zwołuje Zarząd:
Z własnej inicjatywy
Na żądanie Komisji Rewizyjnej
Na pisemny wniosek co najmniej 1/4 członków zwyczajnych.
§ 20
Organem wykonawczym Stowarzyszenia jest Zarząd.
Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy obradami walnego zgromadzenia członków. Zarząd składa się z 3-5 osób wybranych przez Walne Zgromadzenie.
Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
Kadencja Zarządu trwa 3 lata.
Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.
Wybór Zarządu odbywa się przez Walne Zgromadzenie Członków, w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.
W przypadku ustania członkostwa w Stowarzyszeniu z przyczyn wymienionych 
w §14 niniejszego Statutu lub dobrowolnej rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Zarządu, uzupełnianie składu Zarządu odbywa się poprzez głosowanie jawne na Walnym Zebraniu Członków zwykłą większością głosów, przy udziale co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.
Dobrowolna rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Zarządu jest możliwa po złożeniu pisemnej rezygnacji złożonej do Zarządu. Dotychczasowa funkcja Członka Zarządu wygasa z dniem podjęcia uchwały o wyborze nowego członka Zarządu.
§ 21
Do uprawnień Zarządu należy:
realizowanie celów Stowarzyszenia,
kierowanie bieżącymi pracami Stowarzyszenia,
wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków.
podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia,
 a nie uregulowanych statutem i uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia,
zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia,
sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
podejmowanie decyzji w sprawie członkostwa,
reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
ustalanie wysokości składek członkowskich.
§ 22
Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy 
 składu osobowego Zarządu.
§ 23
Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków.
Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona przewodniczącego i sekretarza.
Członkowie Komisji Rewizyjnej:
nie mogą być członkami Zarządu Stowarzyszenia ani pozostawać z nimi 
w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane 
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się co najmniej raz w roku, a uchwały zapadają zwykłą większością głosów.
Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata.
Wybór Komisji Rewizyjnej odbywa się przez Walne Zgromadzenie Członków, w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.
Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, w obecności przynajmniej dwóch trzecich składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
Dobrowolna rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Komisji Rewizyjnej jest możliwa po złożeniu pisemnej rezygnacji złożonej do Zarządu. Dotychczasowa funkcja Członka Komisji Rewizyjnej wygasa z dniem podjęcia uchwały o wyborze nowego Członka Komisji Rewizyjnej.
§ 24
Do uprawnień i obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:
kontrolowanie działalności Stowarzyszenia pod względem zgodności z przepisami prawa, statutem i uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia przynajmniej raz do roku;
przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia uwag i wniosków wynikających z działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia;
przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia sprawozdania ze swojej działalności;
prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zwołania Zarządu.
ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE
§ 25
Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, ruchomości i fundusze.
Na fundusze składają się:
Wpływy ze składek członkowskich oraz świadczeń członków wspierających;
Darowizny, spadki, zapisy;
Dotacje osób fizycznych i prawnych;
Dotacje budżetowe i samorządowe;

Dochody ze zbiórek i imprez publicznych, dochody z działalności odpłatnej
 Stowarzyszenia;
Odsetki bankowe;
Dochody z odpłatnej działalności pożytku publicznego;
Wpłaty 1% podatku;


Nadwyżkę przychodów nad kosztami Stowarzyszenie przeznacza na działalność statutową.
§ 26
Nie jest dopuszczalne:
udzielanie pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia 
w stosunku do członków Stowarzyszenia, jego organów i pracowników oraz osób, 
z którymi osoby te pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo 
w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków Stowarzyszenia, organów Stowarzyszenia lub jego pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż 
w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeśli przekazanie to miałoby nastąpić bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie stanowić będzie realizację celów określonych niniejszym Statutem;
zakup przez Stowarzyszenie, na szczególnych zasadach, towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
przyjmowanie płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej 15.000 Euro, również w drodze więcej niż jednej operacji, w związku z czym Stowarzyszenie nie jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. Dz.U. 2010, 
Nr 46, poz.276 z późn. zm., O przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
§ 27
Do zaciągania zobowiązań w sprawach majątkowych uprawnieni są Prezes
 i Wiceprezes.
Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagają dwóch podpisów: Prezesa Zarządu lub Zastępcy Prezesa i upoważnionego członka Zarządu.
Dla ważności pism i dokumentów wymagane są dwa podpisy: Prezesa Zarządu lub Zastępcy Prezesa Zarządu i upoważnionego członka Zarządu.


§ 28
Stowarzyszenie może tworzyć wyodrębnione organizacyjnie i/lub finansowo jednostki takie jak np.: Warsztaty Terapii Zajęciowej, Edukacyjne Centrum Konsultacyjne czy Świetlice Terapeutyczne.
ROZDZIAŁ VI
ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA
§ 29
Uchwały w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia, podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.
§ 30
W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę 
o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.